Algemene voorwaarden - Pagina 2

22 Annulering op verzoek van Opdrachtgever
22.1 Wederzijdse instemming
Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken om in te stemmen met het annuleren (cancelen) van een reeds geplaatste maar nog niet uitgevoerde Overeenkomst. Annulering van een Overeenkomst kan niet eerder plaatsvinden dan nadat Partijen Schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de annuleringsvoorwaarden, waaronder begrepen de hoogte van de annuleringskosten, en nadat alle overeengekomen annuleringsvoorwaarden naar het oordeel van Opdrachtnemer volledig zijn voldaan.
22.2 Moment van annulering
Zolang Partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de annuleringsvoorwaarden of zo lang de annuleringsvoorwaarden naar het oordeel van Opdrachtnemer niet geheel zijn vervuld, zal de Overeenkomst voortduren en blijven Partijen verplicht om hun wederzijdse verplichtingen op grond van die Overeenkomst onverkort na te komen.
22.3 Hoogte kosten annulering
De hoogte van de annuleringskosten zullen per geval door Opdrachtnemer worden bepaald. Van belang voor het bepalen van de hoogte van de annuleringskosten zijn onder meer de volgende factoren:
- het met de Overeenkomst gemoeide bedrag;
- de mate waarin de uitvoering van de Overeenkomst reeds is gevorderd;
- het soort Overeenkomst (levering goederen, ontwikkelopdracht, levering van een werk, serviceovereenkomst, training/opleiding, etc.);
- de kosten die Opdrachtnemer tot het moment van annuleren reeds heeft gemaakt, de verplichtingen die Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst reeds is aangegaan;
- de acties die Opdrachtnemer in verband met de annulering dient te nemen;
- de winst die Opdrachtnemer misloopt als gevolg van de annulering.
22.4 Schade door annulering
In geval van annulering van een Overeenkomst zal Opdrachtnemer in geen geval gehouden zijn om enige schade te vergoeden die Opdrachtgever lijdt of zou kunnen lijden als gevolg van die annulering.

23 Toepasselijk recht en geschillen
23.1 Nederlands recht
Op elk Aanbod gedaan door Opdrachtnemer, op elke Overeenkomst aangegaan door of namens Opdrachtnemer en op iedere andere rechtsbetrekking tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
23.2 Forumkeuze
Geschillen voortvloeiende uit een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is als rechter in eerste instantie, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter van eerste instantie, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer om beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen op die plaats(en) voor die rechtelijke instanties waar dit Opdrachtnemer wenselijk voorkomt.
23.3 Overige
Het in artikel 23.2 bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of een bindend advies.

24 Geldigheid
In geval enige bepaling van deze ALV2014 geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, gerechtelijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze ALV2014. Indien een bepaling van deze ALV2014 niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin deze wel geldig is.

25 Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, onder nummer 40507574.

DEEL B: Betreffende Overeenkomsten tot verrichten van Werkzaamheden en aannemen van Werk.

26 Toepasselijkheid
26.1 Werkzaamheden en Werk
De bepalingen in Deel B van de ALV2014 zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verrichten van Werkzaamheden en het aannemen van Werk onverminderd de toepasselijkheid van de bepalingen uit Deel A van de ALV2014 welke, voor zover van toepassing, ook van toepassing zijn op de levering van Werkzaamheden en het aannemen van Werk.
26.2Deel B > Deel A
De bepalingen uit Deel B van de ALV2014 vormen derhalve een aanvulling op de bepalingen uit Deel A van de ALV2014. Wanneer een bepaling uit deel B van de ALV2014 mede van toepassing is en geheel of gedeeltelijk strijdig is met een bepaling uit Deel A van de ALV2014, prevaleert de bepaling uit Deel B van de ALV2014 voor zover als de strijdigheid strekt.

27 Definities
27.1 Aannemen van Werk: Het in opdracht van Opdrachtgever tot stand brengen (maken, bouwen, leveren) van een zaak van stoffelijke aard. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het maken van een installatie, testopstelling, systeem, machine, apparaat, printplaat, schakelkast, etc. Voor het tot stand brengen van het Werk zullen Partijen doorgaans een richtprijs overeenkomen, specificaties vastleggen en afspraken over meer- en minderwerk en de wijze van afnemen en testen maken.
27.2 Ontwerpdata: Alle gegevens en omstandigheden, waaronder informatie, data, specificaties, eisen, wijze van gebruik en omgevingscondities, op grond waarvan Opdrachtnemer Werkzaamheden dient te verrichten of een Werk dient te leveren of waarmee hij anderszins rekening dient te houden bij de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover die voor of tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst door Opdrachtgever zijn verstrekt en door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn bevestigd. Voor zover tijdens de uitvoering van de Overeenkomst nog aanvullende relevante gegevens en/of omstandigheden aan Opdrachtnemer bekend worden, zullen deze alleen onderdeel van de Ontwerpdata gaan uitmaken wanneer dit expliciet en Schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is bevestigd.
27.3 Opdracht: De opdracht tot het uitvoeren van Werkzaamheden en/of het leveren van een Werk zoals is gespecificeerd in de Overeenkomst en de ALV2014 en Ontwerpdata.

28 De Opdracht
28.1 Tot stand komen
De Overeenkomst betreffende het leveren van Werkzaamheden en/of een Werk kan uitsluitend Schriftelijk tot stand komen met inachtneming van artikel 3. De werking van artikel 3.7 is uitgesloten voor de levering van Werkzaamheden en van een Werk.
28.2 Omvang
De omvang van de Opdracht en de specificaties waaraan het Geleverde dient te voldoen zijn uitsluitend bepaald door hetgeen Partijen daarover Schriftelijk zijn overeengekomen.
28.3 Inspanningsverplichting
De door Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden hebben het karakter van inspanningsverplichtingen, tenzij expliciet is overeengekomen dat deze het karakter hebben van een resultaatsverplichting en het beoogde resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.
28.4 Resultaatsverplichtingen
Partijen kunnen Schriftelijk overeenkomen dat Opdrachtnemer met het uitvoeren van de Opdracht een concreet resultaat dient te bereiken. In dat geval is pas sprake van een resultaatsverplichting indien ook aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- alle door Opdrachtnemer benodigde Ontwerpdata die van belang zijn voor het kunnen bewerkstelligen van het overeengekomen resultaat moeten voor of tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn gemeld en door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn bevestigd;
- na het tot stand komen van de Overeenkomst is naar het oordeel van Opdrachtnemer niet in nadelige zin iets gewijzigd aan de in het vorige punt genoemde informatie, gegevens en omstandigheden;
- de criteria aan de hand waarvan en de omstandigheden waarin wordt beoordeeld of het overeengekomen resultaat is gerealiseerd dienen glashelder en objectief meetbaar te zijn op de overeengekomen wijze;
- de wijze waarop Partijen vaststellen of het overeengekomen resultaat is gerealiseerd dient voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever Schriftelijk te zijn bevestigd.
28.5 Gedeeltelijke resultaatsverplichting
Voor zover Partijen wel een resultaatsverplichting zijn overeengekomen maar niet geheel aan de voorwaarden daartoe is voldaan, heeft de Overeenkomst het karakter van een inspanningsverplichting voor zover naar het oordeel van Opdrachtnemer het gegarandeerde resultaat niet kon worden behaald als gevolg van het niet voldoen aan de hiervoor bedoelde voorwaarden.

29 Scope
29.1 Basis voor de Werkzaamheden en Werk
Opdrachtnemer zal de overeengekomen Werkzaamheden uitvoeren en het overeengekomen Werk tot stand brengen op basis van de Ontwerpdata.
29.2 Formaat Ontwerpdata
Opdrachtgever zal de Ontwerpdata zo veel mogelijk digitaal aanleveren in het overeengekomen formaat. Indien hierover niets is afgesproken zullen de Ontwerpdata digitaal worden aangeleverd in het door Opdrachtnemer opgegeven formaat. Noodzakelijke aanpassingen, ordening, conversies en sorteringen van de Ontwerpdata zullen op het eerste verzoek van Opdrachtnemer door Opdrachtgever worden uitgevoerd.
29.3 Toegang systemen
Voor zover voor de uitvoering van de Werkzaamheden het naar het oordeel van Opdrachtnemer nodig is dat hij toegang heeft tot installaties, netwerken of systemen van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever daaraan Onverwijld zijn medewerking verlenen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van het gebruik van de netwerken, systemen of installaties van Opdrachtgever tenzij Opdrachtgever bewijst dat de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
29.4 Juistheid Ontwerpdata
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de Ontwerpdata. Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer zich onvolkomenheden in de Ontwerpdata voordoen, is hij gerechtigd zijn Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de onvolkomenheden door Opdrachtgever zijn weggenomen. In een dergelijk geval zal Opdrachtgever, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, in elk geval aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn de toepasselijke vergoeding voor hetgeen reeds ter uitvoering van de Overeenkomst is verricht, terwijl Opdrachtnemer alsdan voorts gerechtigd is extra kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Opdrachtgever kan aan de opschorting door Opdrachtnemer geen enkel recht op een vergoeding ontlenen, ongeacht de rechtsgrond daarvan.
29.5 Informatieplicht Opdrachtgever
Op Opdrachtgever rust de verplichting om alle relevante gegevens en omstandigheden die binnen zijn domein liggen en voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zouden kunnen zijn, tijdig aan Opdrachtnemer bekend te maken.

30 Levertermijn
30.1 Aanvang levertermijn
Indien door Partijen een bepaalde levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de dag volgend op de dag waarop, voor zover van toepassing, aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
- de Overeenkomst betreffende de Opdracht is tot stand gekomen;
- alle in verband met de uitvoering van de Opdracht naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijke Ontwerpdata in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
- voor zover een vooruitbetaling is overeengekomen, deze door Opdrachtnemer is ontvangen;
- de dag waarop naar het oordeel van Opdrachtnemer aan alle - in verband met de uitvoering van de Opdracht - noodzakelijke formaliteiten is voldaan, waaronder het verkrijgen van vergunningen;
- voor zover in verband met het uitvoeren van de Opdracht op een door Opdrachtgever aan te wijzen terrein of aan een door Opdrachtgever aan te wijzen installatie, netwerk of systeem dient te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer in gereedheid is/zijn gebracht en Opdrachtnemer daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan hem ter beschikking is/zijn gesteld.
30.2 Leverdatum i.p.v. levertermijn
Indien geen levertermijn maar een leverdatum is overeengekomen, is de levertermijn gelijk aan het aantal dagen tussen het moment waarop de Overeenkomst tot stand komt en de overeengekomen leverdatum. Deze termijn zal niet eerder aanvangen dan het moment waarop aan alle voorwaarden genoemd in artikel 30.1 is voldaan. Het moment van leveren zal in dat geval zijn het moment waarop de hiervoor genoemde levertermijn is verstreken met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 30.
30.3 Vertraging
Indien zich tijdens het uitvoeren van de Opdracht vertraging voordoet die niet volledig is toe te rekenen aan Opdrachtnemer, wordt de levertermijn verlengd met de duur van die vertraging.
30.4 Verlengen levertermijn
Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor aanvang van de levertermijn als omschreven in artikel 30.1 en de voortgang van de overeengekomen Werkzaamheden en/of het Werk hierdoor naar het oordeel van Opdrachtnemer wordt belemmerd, zal de levertermijn worden verlengd met het aantal dagen dat niet langer aan die voorwaarden is voldaan.
30.5 Geen fatale levertermijn
De overeengekomen levertermijn is een geschatte levertermijn, op grond van - op het moment waarop het Aanbod is gedaan - bij Opdrachtnemer bekende levertijden van Toeleveranciers, informatie en omstandigheden. Indien zich tijdens de levertermijn buiten de schuld van Opdrachtnemer omstandigheden voordoen waardoor de overeengekomen levertermijn niet langer haalbaar is, zal de levertermijn worden opgerekt voor zover als nodig naar het oordeel van Opdrachtnemer.
30.6 Vertraging > 16 weken
In het geval dat de totale vertraging als bedoeld in artikel 30.5 meer bedraagt dan 16 (zestien) weken, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval is Opdrachtnemer niet verplicht om enige schade of kosten te vergoeden die Opdrachtgever door de latere levering en/of de beëindiging lijdt.

31 Facilitering door Opdrachtgever
31.1 Verplichtingen Opdrachtgever
Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal Opdrachtgever zelf - naar het oordeel van Opdrachtnemer voldoende en tijdig - zorg dragen voor:
- grond-, bestratings-, hei-, breek-, funderings-, beton-, timmer- en stofferingswerk of andere bijkomende werken, van welke aard dan ook;
- een goede en constante bereikbaarheid van de plaats(en) en begeleiding naar/op de plaats(en) waar Opdrachtnemer in verband met het uitvoeren van de Opdracht toegang moet hebben;
- door Opdrachtnemer benodigde tekeningen, Documentatie, plattegronden, schema´s en toelichting betreffende het terrein en de zaken daarop van Opdrachtgever;
- de vereiste hulp voor het plaatsen of verplaatsen van stukken die redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmede de te bedienen hijs- en/of hefwerktuigen en soortgelijke hulpmiddelen;
- het ter beschikking stellen, opstellen, en na voltooiing van de Werkzaamheden van Opdrachtnemer weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders;
- de levering van brandstoffen, energie en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water, elektriciteit, gasolie en benzine, aan- en afvoerleidingen, en de vereiste aansluitpunten, nodig voor de uitvoering van de Opdracht en de eventuele beproeving en inbedrijfstelling;
- de terbeschikkingstelling van schakel- en beveiligingsapparatuur en leidingen voor de te leveren of te gebruiken elektromotoren en/of andere elektrische apparatuur, uitgezonderd aanloop- en regelweerstanden die deel uitmaken van de elektrische apparatuur;
- het tijdens de duur van de uitvoering van de Opdracht ter beschikking stellen, in de directe nabijheid van de plaats(en) waar de Opdracht moet worden uitgevoerd, van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang, als onderkomen voor de betreffende werklieden en voor het opslaan van de te verwerken of gebruiken materialen en gereedschappen en van persoonlijke eigendommen van de werklieden als ook het ter beschikking stellen van een WC;
- werkzaamheden vereist om onderdelen die vuil zijn geworden, beschadigd of ontregeld zijn geraakt, of welke niet meer functioneren, weer in goede en bruikbare staat te brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging door de ondergeschikten van Opdrachtnemer is geschied;
- het opstarten en/of in bedrijf houden en/of stoppen van installaties die onder het beheer van Opdrachtgever vallen voor zover dat voor het uitvoeren van de Opdracht wenselijk of nodig is;
- voldoende verlichting en, indien van toepassing, het op de vereiste of gewenste temperatuur en vochtigheid brengen en houden van de plaats(en) waar de Opdracht uitgevoerd dient te worden, zodanig dat de Werkzaamheden of het Werk zonder moeilijkheden doorgang kunnen vinden;
- aanvragen van en het tijdig voldoen van het verschuldigde ter zake van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, hinderwetvergunningen, vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer en overige wetgeving met betrekking tot het milieu, (ver)bouwvergunningen en overige wettelijke vereisten.
31.2 Overtollige materialen
Vervangen, afkomende of verwijderde materialen worden eigendom van Opdrachtnemer tenzij hij van dat recht geen gebruik maakt.

32 Meer-/minderwerk
32.1 Wijzigingen/uitbreidingen/inperking
Partijen kunnen een wijziging of meer- dan wel minderwerk van de overeengekomen Werkzaamheden of het Werk overeenkomen. Indien een vaste prijs in de Overeenkomst is overeengekomen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever mededelen welke financiële, tijdsmatige en overige consequenties de gewenste wijziging met zich brengt.
32.2 Meer-/minderwerk is wijziging Overeenkomst
Indien Partijen een wijziging of meer- dan wel minderwerk overeenkomen, heeft dit te gelden als wijziging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 5.
32.3 Levertijden schuiven mee
Ingeval Partijen een wijziging van de Overeenkomst overeenkomen, zal de overeengekomen levertermijn of leverdatum worden verlengd respectievelijk opgeschoven met het aantal dagen dat voor de verwezenlijking van de wijziging van de Overeenkomst noodzakelijk is.
32.4 Noodzakelijke wijziging
Indien Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden of het Werk van oordeel is dat een wijziging en/of uitbreiding daarvan noodzakelijk of in alle redelijkheid wenselijk is, zal hij Opdrachtgever daarover inlichten. Indien Opdrachtgever alsdan niet binnen 14 (veertien) dagen Schriftelijk met de voorgestelde wijziging(en) en/of uitbreiding(en) en de daaraan verbonden prijswijziging heeft ingestemd, zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten. In dat geval zal Opdrachtgever gehouden zijn voor de reeds verrichte Werkzaamheden en het reeds Geleverde, Opdrachtnemer een vergoeding te betalen op basis van de toepasselijke tarieven van Opdrachtnemer, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot vergoeding van de door hem geleden schade.
32.5 Betaling meerwerk
Tenzij anders is overeengekomen kan meerwerk afzonderlijk door Opdrachtnemer worden gefactureerd nadat dit meerwerk volgens Opdrachtnemer is voltooid.

33 Levering en afname
33.1 Milestones
Indien is afgesproken dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, is Opdrachtnemer gerechtigd de Werkzaamheden en leveringen met betrekking tot een volgende stap of fase dan wel enig deel van die Werkzaamheden of leveringen uit te stellen of op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande stap(pen) of fase(n) Schriftelijk heeft goedgekeurd conform de overeengekomen testcriteria.
33.2 Testperiode
Wanneer niet anders is overeengekomen zal Opdrachtgever het Geleverde binnen de testperiode van 8 (acht) werkdagen toetsen aan de overeengekomen testcriteria te rekenen vanaf het moment dat Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt dat het Geleverde gereed is om af te nemen.
33.3 Verlenging testperiode
Indien tijdens de uitvoering van de test(s) blijkt dat de voortgang van de test(s) belemmerd wordt door een Gebrek in het Geleverde zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hieromtrent zo gedetailleerd mogelijk Schriftelijk informeren; in een dergelijk geval zal de testperiode worden onderbroken totdat het Geleverde wederom ter beproeving wordt aangeboden.
33.4 Melden Gebreken aan Geleverde tijdens tests
Opdrachtgever zal elk Gebrek dat tijdens de tests of gedurende de garantieperiode aan het licht komt Onverwijld, Schriftelijk en deugdelijk onderbouwd en gedocumenteerd aan Opdrachtnemer mededelen. Opdrachtnemer is niet eerder gehouden tot herstel van een Gebrek dan nadat hij alle beschikbare en voor herstel van het Gebrek benodigde gegevens van Opdrachtgever heeft ontvangen.
33.5 Kosten herstel Gebreken
Het herstel van een tijdens de tests vastgesteld Gebrek zal kosteloos plaatsvinden wanneer een vaste prijs is overeengekomen. Indien geen vaste prijs was overeengekomen heeft Opdrachtnemer recht op een redelijke vergoeding volgens de overeengekomen prijzen en tarieven voor de in verband met het herstel van het Gebrek gemoeide inspanningen.
33.6 Testcriteria
De testcriteria dienen bij voorkeur voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst Schriftelijk door Partijen te worden overeengekomen. Subjectieve criteria maken geen onderdeel uit van de testcriteria. Later overeengekomen criteria zijn slechts van toepassing voor zover die door Opdrachtnemer Schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd. Opdrachtgever kan zich er niet op beroepen dat het Geleverde niet voldoet aan bepaalde eisen wanneer deze eisen geen onderdeel uitmaken van de overeengekomen testcriteria. Wanneer niet wordt voldaan aan de testcriteria is sprake van een Gebrek zoals bedoeld in artikel 1.5.
33.7 Moment van oplevering Geleverde
Het Geleverde is naar behoren geleverd en afgenomen op het eerste van de volgende momenten:
- het moment waarop Opdrachtgever het Geleverde na toetsing volgens de overeengekomen testcriteria heeft gekeurd en daarbij geen essentieel Gebrek heeft vastgesteld zoals bedoeld in artikel 33.9;
- het moment waarop de testperiode is verlopen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop Opdrachtnemer Opdrachtgever Schriftelijk heeft medegedeeld dat het Geleverde gereed is om af te nemen en Opdrachtgever heeft nagelaten het Geleverde binnen de testperiode te testen;
- het moment waarop de testperiode is verlopen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop Opdrachtnemer Opdrachtgever Schriftelijk heeft medegedeeld dat het Geleverde gereed is om af te nemen en Opdrachtgever Opdrachtnemer niet Schriftelijk heeft geïnformeerd over een essentieel Gebrek (zoals omschreven in artikel 33.9) aan het Geleverde;
- het moment dat Opdrachtgever het Geleverde of de installatie waarvan dit deel uitmaakt of na inbouw is gaan uitmaken feitelijk in gebruik heeft genomen;
- het moment waarop Opdrachtgever de facturen betreffende het Geleverde heeft voldaan.
33.8 Werkzaamheden na levering
Voor zover de levering van een Werk is overeengekomen en Opdrachtnemer in samenhang met dat Werk nog Werkzaamheden dient te verrichten (bijvoorbeeld kalibratie of het geven van instructies), zal het Werk desalniettemin hebben te gelden als geleverd en afgenomen wanneer het Werk zelf op grond van artikel 33.7 heeft te gelden als geleverd en afgenomen.
33.9 Essentieel Gebrek
Onder een essentieel Gebrek is te verstaan een tekortkoming die de normale werking of het normale gebruik van het Geleverde naar het oordeel van Opdrachtnemer op noemenswaardige wijze in de weg staat.
33.10 Herstel van niet-essentieel Gebrek
Indien in het kader van tests in verband met de afname slechts een of meer niet-essentiële Gebreken worden vastgesteld zal het Geleverde hebben te gelden als opgeleverd. Opdrachtnemer is gehouden dit(deze) niet-essentiële Gebrek(en) zo spoedig mogelijk te herstellen. Een niet-essentieel Gebrek geeft Opdrachtgever niet het recht om het Geleverde niet af te nemen, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of betalingen op te schorten.
33.11 Adviezen
Adviezen, verstrekte informatie, gegevens en/of suggesties van Opdrachtnemer omtrent gebruik, plaatsing, inbedrijfname, inbouw, uitbouw etc. van het Geleverde hebben slechts het karakter van een garantie van bijvoorbeeld rendement, nauwkeurigheid, compatibiliteit met andere zaken, werking in een bepaalde omgeving of installatie, etc., wanneer dat expliciet is overeengekomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.2.

34 Garantie
34.1 Schakelbepaling
De garantiebepalingen van artikel 14 van ALV2014 zijn eveneens van toepassing op de levering van een Werk en van Werkzaamheden, voor zover deze gezien het specifieke karakter van het Geleverde daarop van toepassing kunnen zijn.
34.2 Conform overeengekomen specificaties
Opdrachtnemer garandeert de Werkzaamheden en het Werk uit te voeren met inachtneming van de Ontwerpdata en deze zodanig uit te voeren dat deze voldoen aan de overeengekomen specificaties en de daaraan in redelijkheid te stellen eisen met inachtneming van artikel 28.2.
34.3 Garantietermijn bij normaal gebruik
Tenzij anders is overeengekomen geldt de garantietermijn voor gebruik tijdens werkdagen van acht (8) uur per dag. Indien het Geleverde wordt gebruikt tijdens werkdagen van meer dan acht (8) uur per dag, is de werkelijke garantietermijn overeenkomstig korter.
34.4 Uitsluiting
Opdrachtnemer geeft geen garantie op zaken die weliswaar door of namens Opdrachtnemer werden gemonteerd, geïnstalleerd, ingeregeld, gekalibreerd, gevalideerd, getest, geïnspecteerd, afgesteld en/of in bedrijf gesteld etc., maar die niet door of namens Opdrachtnemer zelf zijn geleverd.

35 Aansprakelijkheid
Onverminderd de bepalingen in artikel 18 zijn de volgende bepalingen van toepassing.
35.1 Uitsluitingen i.v.m. Werkzaamheden
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten ontstaan ten gevolge van:
- het verrichten van Werkzaamheden aan of in verband met door derden geleverde goederen;
- onjuiste, te laat overgelegde of niet volledig door Opdrachtgever overgelegde Ontwerpdata;
- het verrichten van Werkzaamheden ten behoeve van het gebruik, het beproeven, het inbedrijfstellen of uit bedrijf nemen van een Werk waarvan door derden geleverde goederen deel uitmaken of waarin dergelijke zaken zijn gemonteerd of geïnstalleerd;
- het verrichten van Werkzaamheden aan een Werk dat onderdeel is gaan uitmaken van een zaak van Opdrachtgever (bijvoorbeeld door het in te bouwen) in de periode gelegen voor het moment dat het Geleverde naar behoren is opgeleverd en afgenomen;
- op verzoek, advies of aanwijzing van Opdrachtgever bij het uitvoeren van Werkzaamheden gebruikte zaken;
- Werkzaamheden verricht door personen die door Opdrachtgever zijn aangeraden of aangewezen.
35.2 Uitsluitingen i.v.m. Werk
Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade of kosten ten gevolge van:
- het ontwerp of delen van het ontwerp van het Werk voor zover dit ontwerp/deze delen van het ontwerp niet geheel door Opdrachtnemer zelf is/zijn gemaakt;
- het disfunctioneren van de machines, installaties of processen van Opdrachtgever waarvan het Geleverde onderdeel is gaan uitmaken in de periode gelegen voor het moment waarop het Geleverde naar behoren is geleverd en afgenomen;
- het gebruik van bepaalde onderdelen in het Werk voor zover die onderdelen zijn toegepast op verzoek, advies of aanwijzing van Opdrachtgever of die zijn betrokken van een door Opdrachtgever aangewezen of aangeraden Toeleverancier.

DEEL C: betreffende ontwikkeling en levering van Software

36 Toepasselijkheid
36.1 Leveringen van Software
De bepalingen in Deel C van de ALV2014 zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende de ontwikkeling en/of levering van Software of aanpassingen daarop, onverminderd de toepasselijkheid van de bepalingen uit Deel A en Deel B van de ALV2014.
36.2 Deel C prevaleert
De bepalingen uit Deel C van de ALV2014 vormen een aanvulling op de bepalingen uit Deel A en Deel B van de ALV2014. Wanneer een bepaling uit Deel C van de ALV2014 mede van toepassing is en geheel of gedeeltelijk strijdig is met een bepaling uit Deel A of Deel B van de ALV2014, prevaleert de bepaling uit Deel C van de ALV2014 voor zover als de strijdigheid strekt.
36.3 Toelichting betreffende Software
Het ontwerpen, maken of schrijven van Software en daaraan gerelateerde werkzaamheden heeft te gelden als het leveren van diensten. Binnen de ALV2014 valt het maken van Software onder Werkzaamheden (zie ondermeer artikel 1.19).

37 Definities
37.1 Maatwerk Software: Door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde Software, websites, protocollen of besturingssystemen, of in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde aanpassingen van reeds bestaande software, websites, protocollen of besturingssystemen.
37.2 Standaardpakket: De software die door Opdrachtnemer op de markt wordt of werd aangeboden als standaard software in de algemene zin van het woord, al dan niet ten behoeve van Opdrachtgever aangepast, ingesteld, geconfigureerd, gewijzigd of uitgebreid.
37.3 Software: Standaardpakket en/of Maatwerk
Software.

38 Algemeen
38.1 Licentieovereenkomst
Indien door Opdrachtnemer Software wordt geleverd en de modaliteiten van het gebruik daarvan niet in een aparte licentieovereenkomst zijn geregeld, zijn de bepalingen van Deel C van de ALV2014 van toepassing op de leveringen en het gebruik van die Software voor zover van toepassing. Indien het gebruik in een aparte licentieovereenkomst wordt geregeld betreffende door Opdrachtnemer geleverde Software, dan hebben de bepalingen in die licentieovereenkomst gelding boven die in Deel C van de ALV2014.
38.2 Service-/onderhoudsovereenkomst
Indien door Partijen ten aanzien van door Opdrachtnemer geleverde Software een service- of onderhoudsovereenkomst is gesloten, hebben de bepalingen daarin ten aanzien van het melden en herstel van Gebreken, onderhoud aan oude releases en kosten gelding boven de betreffende bepalingen uit Deel C van de ALV2014.
38.3 Omvang gebruiksrecht
Bij levering van Software verkrijgt Opdrachtgever met betrekking tot die Software het niet overdraagbare, niet exclusieve gebruiksrecht voor eigen gebruik, voor de toepassing waarvoor Software is verkocht, voor de locatie waarvoor de Software is verkocht. Tenzij anders is overeengekomen gaat het in het hierboven genoemde gebruiksrecht in op het moment dat Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen. Het gebruiksrecht omvat niet het recht om de Software te wijzigen of aan te passen en is niet overdraagbaar.
38.4 Verdergaande rechten
Partijen kunnen aanvullende afspraken maken over verdergaande rechten.
38.5 Duur
Indien geen duur van het gebruiksrecht van een Standaardpakket is overeengekomen is het in artikel 38.3 bepaalde recht van onbeperkte duur.
38.6 Eigen gebruik en verder ontwikkelen
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om door, namens of in opdracht van hem ontwikkelde Software zelf te gebruiken, toe te passen, verder te (doen) ontwikkelen en aan derden te verkopen.
38.7 Garantie
Tenzij anders is overeengekomen bedraagt in afwijking van de termijn genoemd in artikel 14.3 de garantieperiode ten aanzien van Software 3 (drie) maanden vanaf de levering. Wanneer niet expliciet anders is overeengekomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 28.4 staat Opdrachtnemer er niet voor in dat de door hem geleverde Software geschikt is voor het beoogde en/of feitelijke gebruik door Opdrachtgever.
38.8 Melden Gebrek
Opdrachtgever zal een Gebrek Onverwijld nadat hij daarvan kennis heeft gekregen melden aan Opdrachtnemer. Ten aanzien van het melden van een Gebrek is voorts artikel 33.4 van toepassing.
38.9 Herstel Gebrek
Voor zover Opdrachtnemer gehouden is om voor herstel van een Gebrek zorg te dragen zal hij dit naar beste vermogen doen.
38.10 Kosten herstel na onoordeelkundig gebruik
Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een Gebrek geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door of verband houdt met onoordeelkundig gebruik of door andere niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of wanneer het Gebrek reeds bij de uitvoering van de tests zoals bedoeld in artikel 33.2 had kunnen worden vastgesteld, komen alle kosten van herstel voor rekening van Opdrachtgever.
38.11 Beperkingen garantie na wijziging
Opdrachtnemer is ontheven van zijn garantieverplichtingen indien de Software door anderen dan Opdrachtnemer is aangepast of gewijzigd.
38.12 Software is niet foutloos
Opdrachtnemer garandeert niet dat de Software foutloos is, zonder onderbreking of zonder Gebreken zal functioneren of dat alle Gebreken zullen worden hersteld of verbeterd.
38.13 Nieuwe releases
Wanneer ten aanzien van een door Opdrachtnemer ontwikkeld Standaardpakket een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Opdrachtnemer wanneer een verbeterde versie van het Standaardpakket voor de markt beschikbaar komt deze versie aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.
38.14 Oude releases
Opdrachtnemer is na verloop van drie (3) maanden vanaf het moment van het op de markt brengen van een nieuwe versie van een Standaardpakket niet meer gehouden tot enig herstel van Gebreken in een oudere versie daarvan. Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien een nieuwe versie van het Standaardpakket vergeleken met oudere versies nieuwe mogelijkheden en/of functies biedt, voor het ter beschikking stellen van die nieuwe versie een vergoeding te verlangen.
38.15 Pakket van derden
Wanneer de Opdrachtnemer niet een zelf ontwikkeld Standaardpakket ter beschikking stelt, maar het recht tot gebruik van een Standaardpakket verleent overeenkomstig de bepalingen van een gebruiks- of licentieovereenkomst van of met een derde, of indien het onderhoud ten aanzien van een Standaardpakket wordt uitgevoerd op basis van of overeenkomstig de bepalingen in een overeenkomst van de Opdrachtnemer met een derde, gelden niet de bepalingen van de artikelen 38.1 tot en met 38.14 van de ALV2014, doch slechts de bepalingen van de desbetreffende overeenkomst(en) van Opdrachtnemer met die derde(n). Door het aangaan van de Overeenkomst machtigt Opdrachtgever Opdrachtnemer om de voor het uitvoeren van de Opdracht noodzakelijke software aan te schaffen en met de daarbij behorende licentievoorwaarden in te stemmen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op diens verzoek informeren over de betreffende van toepassing zijnde bepalingen.
38.16 Wet Bescherming Persoonsgegevens
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt voor zover die aanspraken te maken hebben met door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde data en Software of door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verwerkte data.
38.17 Licenties Opdrachtgever
Opdrachtgever garandeert middels het aangaan van de Overeenkomst dat voor zover voor het verrichten van de Werkzaamheden Opdrachtnemer gebruik moet maken van software, systemen, platforms, data en accounts die in het bezit van Opdrachtgever zijn, Opdrachtgever daartoe over toereikende rechten beschikt zoals licenties, toegangsrechten en bevoegdheden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden voor zover Opdrachtgever niet over de hierboven bedoelde rechten zou beschikken.

39 Maatwerk Software
39.1 Kosten herstel tijdens garantie
Alleen indien voor de ontwikkeling van Maatwerk Software een vaste prijs is overeengekomen, zal Opdrachtnemer geen kosten in rekening brengen voor herstel van het Gebrek. Indien geen vaste prijs is overeengekomen is Opdrachtnemer bevoegd om de met het herstel gemoeide kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
39.2 Sourcecode maatwerk
Tenzij anders is overeengekomen maakt de sourcecode geen onderdeel uit van de te leveren Maatwerk Software. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de sourcecode onderdeel van de levering uitmaakt, omvat het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 38.3 tevens het recht om de door Opdrachtnemer geleverde Software aan te passen of te wijzigen. Indien Opdrachtnemer in rechte gehouden is de broncode aan Opdrachtgever te verstrekken, dient Opdrachtgever hiervoor een redelijke vergoeding te voldoen.

40 Standaardpakket
40.1 Gebruiksrecht omvat één installatie
Het Standaardpakket mag door de Opdrachtgever uitsluitend op één verwerkingseenheid worden gebruikt, met dien verstande dat de programmatuur van het Standaardpakket bij een eventuele storing tijdelijk op een tweede verwerkingseenheid mag worden gebruikt, doch slechts totdat de storing is opgeheven.
40.2 Kopieën
Indien en voor zover door de Opdrachtnemer geen andere voorwaarden zijn gesteld, is de Opdrachtgever gerechtigd voor beveiligingsdoeleinden ten hoogste twee back-up-kopieën van het Standaardpakket te maken; deze kopieën zullen alleen mogen worden gebruikt ter vervanging van onbruikbaar geraakt origineel materiaal. De kopieën moeten worden voorzien van dezelfde labels en dezelfde indicaties als het originele materiaal.
40.3 Sourcecode Standaardpakket
De sourcecode van een Standaardpakket zal aan de Opdrachtgever niet ter beschikking worden gesteld.
40.4 Eigendom
De eigendom van het Standaardpakket en de rechten van IE ten aanzien van het Standaardpakket worden niet door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverd. Opdrachtgever zal de eigendomsrechten en rechten van IE betreffende de Standaard Software volledig respecteren. Opdrachtgever zal aanduidingen betreffende rechten van intellectueel eigendom zoals auteursrechtaanduidingen niet verwijderen en niet onleesbaar of onherkenbaar maken.
40.5 Geheimhouding
Door het aangaan van een overeenkomst welke betrekking of mede betrekking heeft op een door Opdrachtnemer ontwikkeld Standaardpakket verklaart Opdrachtgever ermee bekend te zijn dat het Standaardpakket vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Opdrachtnemer bevat. Opdrachtgever is gehouden het Standaardpakket geheim te houden en niet aan derden bekend te (doen) maken.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »